وبلاگ

ورشکستگی مسئولین برات
وبلاگ

ورشکستگی مسئولین برات

در مورد ورشکستگی مسئولین برات چنانچه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند ضمن ماده ۲۵۱ قانون تجارت مقرراتی وضع نموده که در دو قسمت

ادامه مطلب »

برات رجوعی چه قوانینی را شامل می‌شود؟

دارنده براتی که به علت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نموده می‌تواند بجای شکایت به دادگاه به‌ عهده هریک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس‌ها که بخواهد، برات صادر نماید این برات را برات رجوعی نامند.

ادامه مطلب »

سود و زیان شرکت سهامی-بیلان-ترازنامه

در شرکتهای سهامی عام که شرکا زیاد و اغلب یکدیگر را نمی‌شناسند، سود و زیان شرکت سهامی و همچنین سرمایه شرکت نیز به علت کثرت شرکا و سهامداران زیاد است، باید مقررات دقیقی وجود داشته باشد که اشخاص سوءاستفاده از این پهناوری عملیات نکرده و در سایه مقررات ناقص استفاده غیرقانونی نشود.

ادامه مطلب »

بازرسان شرکت سهامی چه قوانینی را شامل می‌شوند؟

برای نظارت در اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال آن هر شرکت سهامی باید دارای بازرسانی باشد، انتخاب بازرسان شرکت سهامی توسط مجمع عمومی انجام می‌شود و به مدت یک‌سال است. بنابراین یکی از وظایف مجمع عمومی سالیانه انتخاب بازرسان شرکت سهامی و در صورت اهمیت شرکت، انتخاب علی‌البدل بازرسان می‌باشد.

ادامه مطلب »
درخواست مشاوره خرید برند آماده