وبلاگ

۲۵ آبان ۱۳۹۶

ممکن است دهنده برات یا ظهرنویس‌ها برای اطمینان دارنده برات ضامن برات معرفی نمایند و دارنده برات به اطمینان و اعتماد به ضامن اقدام به خرید برات نماید. ممکن است ضمانت در خود برات باشد و یا در ورقه جداگانه، اما اگر چنین براتی مورد قبول براتگیر واقع نشد و یا وجه آن وصول نگردید ضامن باید از عهده ضمانت خود برآید.

۲۵ آبان ۱۳۹۶

در صورت مفقود شدن برات قبول نشده، صاحب آن می‌تواند وصول وجه را برحسب نسخه دوم یا سوم یا چهارم... تا آخر درخواست کند»، این تنها موردی است که حکم ماده ۲۵۹ قانون تجارت در آن صدق می‌نماید.

۲۵ آبان ۱۳۹۶

براتگیر وظیقه دارد وجه برات را در تاریخ موعد سریعا پرداخت نماید.

۲۴ آبان ۱۳۹۶

در مورد ورشکستگی مسئولین برات هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند براساس ماده ۲۵۱ قانون تجارت مقرراتی وضع نموده که باید در دو قسمت بطور کامل توضیح داده شود.

۲۴ آبان ۱۳۹۶

دارنده براتی که به علت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نموده می‌تواند بجای شکایت به دادگاه به‌ عهده هریک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس‌ها که بخواهد، برات صادر نماید این برات را برات رجوعی نامند.

۲۴ آبان ۱۳۹۶

براساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت: سفته در قانون تجارت سندی است که به موجب آن امضاءکننده تعهد می‌کند مبلغی در زمان معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص مشخص و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

۲۴ آبان ۱۳۹۶

در شرکتهای سهامی عام که شرکا زیاد و اغلب یکدیگر را نمی‌شناسند، سود و زیان شرکت سهامی و همچنین سرمایه شرکت نیز به علت کثرت شرکا و سهامداران زیاد است، باید مقررات دقیقی وجود داشته باشد که اشخاص سوءاستفاده از این پهناوری عملیات نکرده و در سایه مقررات ناقص استفاده غیرقانونی نشود.

۲۴ آبان ۱۳۹۶

در قانون تجارت ایران چک به ۴ دسته عادی، تضمین شده، مسافرتی و تایید شده دسته بندی می‌شود

۲۳ آبان ۱۳۹۶

برای نظارت در اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال آن هر شرکت سهامی باید دارای بازرسانی باشد، انتخاب بازرسان شرکت سهامی توسط مجمع عمومی انجام می‌شود و به مدت یک‌سال است. بنابراین یکی از وظایف مجمع عمومی سالیانه انتخاب بازرسان شرکت سهامی و در صورت اهمیت شرکت، انتخاب علی‌البدل بازرسان می‌باشد.

۲۳ آبان ۱۳۹۶

مدیران تصفیه در تمام شرکتهای تجارتی وظایفی دارند که عبارت است از: خاتمه دادن به کارهای جاری، اجرای تعهدات، وصول مطالبات و جواب‌گویی دعاوی، تنظیم بیلان و تقسیم دارایی شرکت.

۲۳ آبان ۱۳۹۶

شرکتهای غیرسهامی در زمان تصفیه باید به‌وسیله فرد یا افرادی اداره شود که ممکن است یک‌نفر یا بیشتر باشند و به آن‌ها مدیر تصفیه در شرکتهای غیرسهامی می‌گویند.

۲۳ آبان ۱۳۹۶

انحلال شرکت تعاونی مواردی را شامل می‌شود که عبارت است از: ورشکستگی، تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، توقف فعالیت بیش از یک‌سال بدون عذر موجه و... همچنین تا زمانیکه این انحلال در اداره ثبت شرکتها ثبت نشده باشد، هر اقدامی در جهت تصفیه امور شرکت تعاونی بی‌اعتبار‌ می‌باشد.

۲۲ آبان ۱۳۹۶

آثار حقوقی شرکت بعد از انحلال سریعاً از بین نمی‌رود و برای فاصله بین زمان انحلال و از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت قانون مقرراتی را وضع نموده است که باید رعایت شود.

۲۲ آبان ۱۳۹۶

اتحادیه تعاونی با مشارکت تعاونی‌ها و شرکتهایی که موضوع فعالیت آن‌ها یکی است برای قسمتی یا تمام مقاصدی مانند ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و... تشکیل می‌شود.

۲۲ آبان ۱۳۹۶

برای تشکیل شرکت تعاونی تعداد شرکا باید حداقل ۷ نفر باشد در گاهی موارد امکان دارد وزارت تعاون، تعداد بیشتری را به عنوان حداقل اعضاء تعیین کند.

۲۲ آبان ۱۳۹۶

سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هرسال مالی به ترتیب تقسیم‌بندی می‌شود و مقررات مالی تعاونی‌ها مواردی را شامل می‌شود به‌عنوان مثال: چهار درصد از سود خالص تعاونی‌ها به‌عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

۲۱ آبان ۱۳۹۶

در شرکت تضامنی شرکا به نسبت سهم‌الشرکه خود در شرکت از سود و زیان شرکت بهره‌ می‌برند. 

۲۱ آبان ۱۳۹۶

براساس ماده ۱۱۷ قانون تجارت: در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یکی از شرکا ذکر شود. در صورتیکه اسم شرکت شامل اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی مانند «وشرکا» یا «برادران» قید شود.

۲۱ آبان ۱۳۹۶

طلبکاران شرکت تضامنی ممکن است اشخاصی باشند و یا شرکا به اشخاصی در خارج بدهی داشته باشند. چون در عین حال شخصیت شرکت با شرکا فرق دارد و مالی که متعلق به شرکت است، تا زمانیکه شرکت منحل نشده باشد به شرکا ارتباطی ندارد، بلکه شرکا نسبت به سهم‌الشرکه از حقوقی که در شرکت دارند، بهره‌مند می‌شوند.

۲۱ آبان ۱۳۹۶

ممکن است مدیران در شرکت تضامنی یک یا چند نفر باشند و آن‌ها را از بین شرکای شرکت انتخاب کنند یا از خارج. هرگاه مدیران در شرکت تضامنی متعدد باشند، اساسنامه شرکت تکلیف آن‌ها را تعیین خواهد نمود.

۲۱ آبان ۱۳۹۶

شخصیت شرکا در شرکت تضامنی اهمیت زیادی دارد بنابراین قانون، مقررات خاصی برای آن‌ها وضع نموده که در مقابل طلبکاران و در مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند، زیرا عملی که یکی از شرکا در شرکت تضامنی انجام می‌دهند ممکن است ضرر آن متوجه شرکای دیگر شود.

۷ آبان ۱۳۹۶

ارکان شرکت تعاونی برای اداره امور خود، مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس می‌باشد. مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم است. هیأت مدیره که اداره امور تعاونی را برعهده دارد و بازرس که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.

همه مقاله‌ها بارگذاری شدند.
هیچ مقاله‌ای برای بارگذاری وجود ندارد.