ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف
ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

ثبت شرکت تعاونی “Production and consumption cooperative company” یکی دیگر از انواع ثبت شرکتها در قانون تجارت ایران است. شرکت تعاونی مشارکتی است بین افراد برای دستیابی به منافع مشترک.

در حقیقت این افراد به همدیگر کمک می‌کنند و برای تهیه مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی تشکیل می‌دهند.
تعاون به زبان ساده یعنی “همکاری”. اصل و ریشه‌ی واژه‌ی تعاون از باب تفاعل و در زبان عربی از ابواب ثلاثی مزید است و مصدر آن عون (جمع آن اعوان به معنای یاران) می‌باشد که به معنی پشتیبانی در کار است. واژه‌ی تعاون در جاهایی به منظور یاری نمودن، انجام عمل متقابل، با هم مهربانی کردن، همکاری، کمک کردن به یکدیگر، کار مشترک، ترکیبی از خودیاری و کمک متقابل و بالاخره همیاری استفاده می‌شود که از مجموع این معانی این‌طور برداشت می‌شود که بهترین منظور از تعاون کارگروهی و همکاری است.


ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف" ثبت شده است.