صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت‌ با مسئولیت محدود

کاربر گرامی، این یک نمونه تکمیل شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت‌ با مسئولیت محدود می‌باشد. شما می‌توانید فایل اصلی (خام) آن را از لینک زیر دانلود کنید و با توجه به راهنمایی‌های این برگه آن را تکمیل نمایید.

نخستین جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت حقوقی بین‌المللی ایلیا (با مسئولیت محدود) در تاریـخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ساعـت ۰۸:۰۰ صبح با حضـور اکثریـت شـرکا / تمـام شـرکا در محـل قانونـی شرکـت بـه نشانـی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، شماره ۱۴، طبقه دوم، واحد ۷ تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

 1. تقاضانامه ثبت شرکت و شرکت‌نامه رسمی تنظیم گردیده و به امضا تمام شرکا رسید.
 2. اساسنامه شرکت مورد مطالعه تمام شرکا واقع و مشتمل بر ۲۷ ماده و ۲ تبصره تنظیم گردید و بعد از تصویب و اعلام موافقت تمام شرکا، تمام برگه‌های آن امضا شد.
 3. اعضای هیات‌مدیره و دارندگان حق امضا اخذ رای شد و به این شرح انتخاب گردید:
  آقای / خانم کورش ایرانی به سمت رئیس هیات‌مدیره
  آقای / خانم آناهیتا ایرانی به سمت مدیرعامل
  برای مدت یک ماه / سال / نامحدود انتخاب شدند.
  تمام اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 4. مبلغ یک میلیون ریال سرمایه شرکت توسط تمام شرکا پرداخت گردید که در اختیار مدیرعامل قرار داده شد و مدیرعامل با امضای این صورتجلسه اقرار به وصول آن نمود.
 5. تمام اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل اقرار نمودند دارای سوء‌پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشد.
 6. به آقای / خانم سامان سامانی (احد از شرکا یا شخص خارج از شرکت یا وکیل شرکت) با حق توکیل به غیر وکالت داده می‌شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های قانونی، اقدام به ثبت و امضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.
 7. اعضای هیات‌مدیره با امضای این صورتجلسه قبول سمت می‌نمایند.

تاریخ تنظیم، نام و نام خانوادگی و امضا تمام شرکا