برند فروشی در طبقه ۳۵

تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری.

برند آماده پوشاک (پلریه)

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

برند آماده پوشاک (تحسین)

۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

برند آماده (کینگ آپ کی.یو.)

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
درخواست مشاوره خرید برند آماده