برند فروشی در طبقه 19

مواد و مصالح ساختمانی (غیرفلزی)؛ لوله‌های غیرفلزی سخت و غیرقابل انعطاف برای استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قیر و قطران؛ ساختمان‌های متحرک غیرفلزی؛ بناهای یادبود غیرفلزی.

فروش برند «آلپاویت»

Alpavit
مناسب برایکاشی و سرامیک
شامل طبقات 1، 19، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «تاجبخش»

Tajbakhsh
مناسب برایکاشی و سرامیک
شامل طبقات 19، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید