ثبت شرکت ایلیا

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه یکی از انواع ثبت شرکتها در قانون تجارت ایران محسوب می‌شود. موسسه‌ها برای هدف‌های غیر تجاری مانند فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری، خدماتی، مشاوره‌ای، امور خیریه و… تشکیل می‌شوند. ماده یک آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجاری را چنین تعریف نموده است:

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

به صورت کلی ثبت موسسه غیر تجاری به دو دسته تقسیم می‌شود:

  1. ثبت موسسه‌هایی که هدف آن‌ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. (مانند انجمن حمایت از حیوانات)
  2. ثبت موسسه‌هایی که هدف آن‌ها جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا خود یا دیگران باشد. (مانند موسسه‌های حقوقی)

موسسه از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و می‌تواند از عناوینی مانند: انجمن، بنگاه، کانون و… استفاده نمایند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری

4/5 - (3 امتیاز)