ادعای مفقود یا مجعول یا مسروقه بودن چک

ادعای مفقود یا مجعول یا مسروقه بودن چک
ادعای مفقود یا مجعول یا مسروقه بودن چک

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی با تاکید بر ادعای مفقود یا مجعول یا مسروقه بودن چک به طور کتبی می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعائی که باعث عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرره به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
ذینفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده باشد یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذارگردیده است).
هنگامی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک وظیفه دارد وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
دستوردهنده موظف است بعد از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر طی مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید و در غیر این صورت بعد از انقضاء مدت ذکر شده بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت خواهد کرد.

مسئولیت بانک‌ها

در مورد چک بلامحل بانک وظایفی دارد که به قرار زیر است:

  1. تمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که از یکبار بیشتر چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند. در این مورد «دادسراها وظیفه دارند صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک ذکر شده مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانک‌ها اعلام نماید. در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او برائت او را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بدون افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانک‌ها اطلاع دهد».
  2.  در موردی که صادر کننده چک بلامحل قبل از شکایت کیفری موجبات پرداخت وجه آن را در بانک محال علیه فراهم نماید «بانک ذکر شده موظف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد».
  3.  وقتی که بانک بنا به تقاضای دارنده چک علت عدم پرداخت آن را قید و به دارنده تسلیم می‌کند «مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود ارسال دارد. در برگ ذکر شده باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد».
  4.  در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد «بانک وظیفه دارد وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب جاری مسدودی نگهداری نماید».

ادعای مفقود یا مجعول یا مسروقه بودن چک
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "ادعای مفقود یا مجعول یا مسروقه بودن چک" ثبت شده است.